تاريخ : شنبه 2 دی 1398برچسب:, | 20:5 | نویسنده : اميرعلى

 با سلام به زودى همه ى مطالب اين وب به اين وب انتقال ميشه(به زودى):

http://star-dl.loxblog.com

لطفا اگر با من كارى داشتيد به اين وب بياييد و بگوييد يا آيدى ياهو من را اد كنيد:

amiralitehrani28@yahoo.comتاريخ : شنبه 11 آذر 1398برچسب:, | 23:25 | نویسنده : اميرعلى

سلام خوبين من كه خوبم ميخواستم خواهش كنم هركى نويسندگى بلده لطفا نويسنده بشه در وبلاگ فقط بايد يه نظر خصوصى بديد كه توش اينارو نوشته باشه:

 

نام واقعی:

نام در وبلاگ:

ایمیل(اگه ندارین بسازین مهم نیست چند سالتونه):

رمز عبور:

 

بعد خودم بهتون خبر ميدم كه نام كاربردى و رمزتون چيه فقط يادتون نره حتما،لطفا نويسنده بشين خواهش ميكنمتاريخ : پنج شنبه 30 آذر 1391برچسب:, | 16:26 | نویسنده : اميرعلى

توظيح:با اين كد علاوه بر موتور جستجو گوگل كاربر مى تواند در وبلاگ يا سايت شما هم جستجو كندفقط بايد به جاى آدرس وب من يعنى:http://javakode.loxblog.com آدرس وب خودتون را بنويسيد.در اين كد دو بار آدرس وب من نوشته شده كه بايد هر دو آدرس را پاك و آدرس وب خودتون را بنويسيد

اينم كد:

  <table border="0" width="180" cellspacing="0" cellpadding="0">

<tr><td background="http://i25.tinypic.com/j0uohi.gif">

 </td></tr>

<tr><td style="border: 1px solid #BDBDBD">

<table border="0" width="100%">

<tr><td>

<center><p align="center">


<FORM method=GET action="http://www.google.com/search">

<div align="center">

<center>

<TABLE bgcolor="" border="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" cellpadding="0" cellspacing="0" height="146">

<tr>

<td height="146">

<p dir="ltr">

 </td>

<td height="146">

<p dir="rtl" align="center">

<font face="Tahoma" style="font-size: 8pt">

<a target="_blank" href="http://www.google.com">

<IMG SRC="http://www.google.com/logos/Logo_40wht.gif" border="0" ALT="Google" width="128" height="53"></a><br>

</font><span style="font-size: 8pt">

   <span lang="en-us">   </span>

   <INPUT style="BORDER-RIGHT: silver 1px dotted; BORDER-TOP: silver 1px dotted; BORDER-LEFT: silver 1px dotted; BORDER-BOTTOM: silver 1px dotted" TYPE=text name=q size=19 maxlength=255 value="" style="font-family: Tahoma; "></span><br><span style="font-size: 8pt">

   <span lang="en-us">            

</span>

   <INPUT type=submit name=btnG VALUE="  ...search... " style="height:22 ;font-family: Tahoma; font-size:11"></span><font face="Tahoma"><span style="font-size: 8pt"> 

<input type=hidden name=domains value="http://javakode.loxblog.com"><br>

   <span lang="en-us">     </span>

   <input type=radio name=sitesearch value=""> در كل اينترنت <br>

   <span lang="en-us">     </span>

   <input type=radio name=sitesearch value="http://javakode.loxblog.com" checked> در

این سایت</span><br>

</font></td>

</tr>

</TABLE>

</center>

</div>

<input type=hidden name=ie value=UTF-8>

<input type=hidden name=oe value=UTF-8>

</FORM></a></td></tr></table></td></tr></table> تاريخ : پنج شنبه 30 آذر 1391برچسب:, | 16:18 | نویسنده : اميرعلى

  توظيح:با اين كد سن كاربر ها را ميپرسيد

اينم كد:

<HEAD>


<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

<!-- Original:  Glub, Un-Inc. -->


<!-- Begin

var mm = prompt('What month were you born in?','1-12');

var bday = prompt('What day were you born on?','1-31');

var byear = prompt('What year were you born in?','1975');

var year = new Date();

var year2 = year.getYear();

var year3 = (year < 2000) ? year2 + 1900 : year2;

thedate = new Date();

mm2 = thedate.getMonth() + 1;

dd2 = thedate.getDate();

yy2 = thedate.getYear();

if (yy2 < 100) yy2 += 1900

yourage = yy2 - byear;

if (mm2 < mm) yourage--;

if ((mm2 == mm) && (dd2 < bday)) yourage--;

TMonth = new Array(

'January','February','March',

'April','May','June','July',

'August','September','October',

'November','December'

);

CurMonth = mm - 1;

bmonth = TMonth[CurMonth];

var age2 = yourage + 1;

var timerID;

var timerRunning = false;

var today = new Date();

var startday = new Date();

var enday = new Date();

var secPerDay = 0;

var minPerDay = 0;

var hourPerDay = 0;

var secsLeft = 0;

var secsRound = 0;

var secsRemain = 0;

var minLeft = 0;

var minRound = 0;

var minRemain = 0;

var timeRemain = 0;

function stopclock() {

if(timerRunning)

clearTimeout(timerID);

timerRunning = false;

}

function startclock() {

stopclock();

showtime();

showtime1();

}

function showtime() {

today = new Date();

enday = new Date(""+bmonth+", "+bday+" "+year3+" 00:00");

enday.setYear(""+year3+"");

secsPerDay = 1000 ;

minPerDay = 60 * 1000 ;

hoursPerDay = 60 * 60 * 1000;

PerDay = 24 * 60 * 60 * 1000;

secsLeft = (enday.getTime() - today.getTime()) / minPerDay;

secsRound = Math.round(secsLeft);

secsRemain = secsLeft - secsRound;

secsRemain = (secsRemain < 0) ? secsRemain = 60 - ((secsRound - secsLeft) * 60) : secsRemain = (secsLeft - secsRound) * 60;

secsRemain = Math.round(secsRemain);

minLeft = ((enday.getTime() - today.getTime()) / hoursPerDay);

minRound = Math.round(minLeft);

minRemain = minLeft - minRound;

minRemain = (minRemain < 0) ? minRemain = 60 - ((minRound - minLeft)  * 60) : minRemain = ((minLeft - minRound) * 60);

minRemain = Math.round(minRemain - 0.495);

hoursLeft = ((enday.getTime() - today.getTime()) / PerDay);

hoursRound = Math.round(hoursLeft);

hoursRemain = hoursLeft - hoursRound;

hoursRemain = (hoursRemain < 0) ? hoursRemain = 24 - ((hoursRound - hoursLeft)  * 24) : hoursRemain = ((hoursLeft - hoursRound) * 24);

hoursRemain = Math.round(hoursRemain - 0.5);

daysLeft = ((enday.getTime() - today.getTime()) / PerDay);

daysLeft = (daysLeft - 0.5);

daysRound = Math.round(daysLeft);

daysRemain = daysRound;

if (daysRemain == 1) day_rem = " day, "

else day_rem = " days, "

if (hoursRemain == 1) hour_rem = " hour, "

else hour_rem = " hours, "

if (minRemain == 1) min_rem = " minute, "

else min_rem = " minutes, "

if (secsRemain == 1) sec_rem = " second"

else sec_rem = " seconds"

timeRemain = daysRemain + day_rem + hoursRemain + hour_rem + minRemain + min_rem + secsRemain + sec_rem;

document.down.face.value = timeRemain;

timerID = setTimeout("showtime()",1000);

timerRunning = true;

if (daysRemain < 0) year3 = year3 + 1

}

function showtime1() {

startday = new Date(""+bmonth+" "+bday+", "+byear+" 00:00 EDT");

startday.setYear(""+byear+"");

today = new Date();

secsPerDay = 1000 ;

minPerDay = 60 * 1000 ;

hoursPerDay = 60 * 60 * 1000;

PerDay = 24 * 60 * 60 * 1000;

secsLeft = (today.getTime() - startday.getTime()) / minPerDay;

secsRound = Math.round(secsLeft);

secsRemain = secsLeft - secsRound;

secsRemain = (secsRemain < 0) ? secsRemain = 60 - ((secsRound - secsLeft) * 60) : secsRemain = (secsLeft - secsRound) * 60;

secsRemain = Math.round(secsRemain);

minLeft = ((today.getTime() - startday.getTime()) / hoursPerDay);

minRound = Math.round(minLeft);

minRemain = minLeft - minRound;

minRemain = (minRemain < 0) ? minRemain = 60 - ((minRound - minLeft) * 60) : minRemain = ((minLeft - minRound) * 60);

minRemain = Math.round(minRemain - 0.495);

hoursLeft = ((today.getTime() - startday.getTime()) / PerDay);

hoursRound = Math.round(hoursLeft);

hoursRemain = hoursLeft - hoursRound;

hoursRemain = (hoursRemain < 0) ? hoursRemain = 24 - ((hoursRound - hoursLeft) * 24)  : hoursRemain = ((hoursLeft - hoursRound) * 24);

hoursRemain = Math.round(hoursRemain - 0.5);

daysLeft = ((today.getTime() - startday.getTime()) / PerDay);

daysLeft = (daysLeft - 0.5);

daysRound = Math.round(daysLeft);

daysRemain = daysRound;

if (daysRemain == 1) day_rem = " day, "

else day_rem = " days, "

if (hoursRemain == 1) hour_rem = " hour, "

else hour_rem = " hours, "

if (minRemain == 1) min_rem = " minute, "

else min_rem = " minutes, "

if (secsRemain == 1) sec_rem = " second"

else sec_rem = " seconds"

timeRemain = daysRemain + day_rem + hoursRemain + hour_rem + minRemain + min_rem + secsRemain + sec_rem;

document.up.face.value = timeRemain;

timerID = setTimeout("showtime1()",1000);

timerRunning = true;

}

//  End -->

</script>

</HEAD>


<!-- CONTINUE  -->


<BODY OnLoad="startclock()">


<!-- CONTINUE  -->


<center>

<form name="down" onSubmit="0">

<script Language="JavaScript">

document.write("<b>I was born "+bmonth+" "+bday+", "+byear+".  ("+mm+"/"+bday+"/"+byear+")</b>");

document.write("<br><br>I am "+yourage+" years old, and will turn "+age2+" in:");

</script>

<br>

<input type="text" name="face" size="47" value="A browser supporting JavaScript 1.1+ is needed.">

</form>

<p>

<br>

<form name="up" onSubmit="1">

I've been alive for...<br>

<input type="text" name="face" size="47" value="A browser supporting JavaScript 1.1+ is needed.">

</form>

</center>


 


<!-- END Script Size:  6.04 KB -->تاريخ : پنج شنبه 30 آذر 1391برچسب:, | 16:11 | نویسنده : اميرعلى

 توظيح:با اين كد بازى ايكس-او را در وبلاگ يا سايتتان داشته باشيد

اينم كد:

<html>

<head>


<body>


<script>

var _url = document.location.toString().split("?");

var _parm = _url[1]?_url[1]:"";

var _P0n = "";

var _P0v = 0;

var _P1n = "";

var _P1v = 0;

if (_parm != "") {

_P0n=_parm.split("&")[0].split("=")[0].toLowerCase();

_P0v=parseInt(_parm.split("&")[0].split("=")[1]);

if(_parm.split("&")[1]) {

_P1n = _parm.split("&")[1].split("=")[0].toLowerCase();

_P1v = parseInt(_parm.split("&")[1].split("=")[1]);

} else {

_P1n ="";

}

} else {

_P0n="";

_P1n="";

}


var MATRIX_SIZE = 3;

var AMOUNT_TO_WIN = 4;

var PARAM_SIZE = "size".toLowerCase();

var PARAM_WIN = "win".toLowerCase();

if (_P0n==PARAM_SIZE) {MATRIX_SIZE=_P0v;}

if (_P1n==PARAM_SIZE) {MATRIX_SIZE=_P1v;}

if (_P0n==PARAM_WIN) {AMOUNT_TO_WIN=_P0v;}

if (_P1n==PARAM_WIN) {AMOUNT_TO_WIN=_P1v;}


//////////////////////////////


if(MATRIX_SIZE<3)MATRIX_SIZE=3;

if(MATRIX_SIZE>10)MATRIX_SIZE=10;

if(AMOUNT_TO_WIN>MATRIX_SIZE)AMOUNT_TO_WIN=MATRIX_SIZE;

if(AMOUNT_TO_WIN<3)AMOUNT_TO_WIN=3;


document.write("<BR>"+AMOUNT_TO_WIN+" in a row wins!<BR>");

var tbo = '';

tbo += '<form name=table1>';

tbo += '<table>';

for (var i=0;i<MATRIX_SIZE;i++) {

tbo += '<TR>';

for(var j=0;j<MATRIX_SIZE;j++) {

var _c = parseInt(i)*parseInt(MATRIX_SIZE)+parseInt(j);

tbo += '<td><input name=s'+_c+' type=text size=1 value=" " onfocus="clicked(table1.s'+_c+');blur()"></td>';

}

tbo += '</tr>';

}

tbo += '</table>';

tbo += '<table><tr><td>Restart Game with: <input type=button value="Player is X" onclick=setPlayers("X","O")></td>';

tbo += '<td><input type=button value="Computer is X" onclick=setPlayers("O","X")></td></tr>';

tbo += '<tr><td>Player is: <input name=pis type=text size=1 value="X" onfocus=blur()></td>';

tbo += '<td>Computer is: <input name=cis type=text size=1 value="O" onfocus=blur()></td></tr>';

tbo += '</table>';

tbo += '<table><tr><td>Won: <input type=text value="0" name=gameswon size=2></td>';

tbo += '<td>Ties: <input type=text value="0" name=gamestied size=2></td>';

tbo += '<td>Lost: <input type=text value="0" name=gameslost size=2></td></tr></table>';

tbo += 'Set Matrix Size: ';

var XX="";

for(var i=3;i<11;i++) {

if(i==MATRIX_SIZE) {

tbo += ' '+i+'x'+j+' ';

} else {

tbo += '<input type=button value="'+i+'x'+i+'"';

XX =_url[0]+"?"+PARAM_SIZE+'='+i+"&"+PARAM_WIN+'='+AMOUNT_TO_WIN;

tbo += ' onclick="document.location=\''+XX+'\'"> ';

}

}

tbo += '<BR>Amount In a Row Wins: ';

for(var i=3;i<11;i++) {

if(i==AMOUNT_TO_WIN) {

tbo += ' '+i+' ';

} else {

tbo += '<input type=button value='+i+' ';

XX = _url[0]+"?"+PARAM_SIZE+'='+MATRIX_SIZE+'&'+PARAM_WIN+'='+i;

tbo += ' onclick="document.location=\''+XX+'\'"> ';

}

}

tbo += '</form>';

document.write(tbo);

/////////////////////////////////////////////


var PLAYER="X";

var COMPUTER="O";

var BLANK=" ";

var ROWS = new Array();

var COLS = new Array();

var DIAG = new Array();


DIAG[0]=new Array();

DIAG[1]=new Array();

for(var _i=0;_i<MATRIX_SIZE;_i++) {

DIAG[0][_i]=_i*MATRIX_SIZE+_i;

DIAG[1][_i]=(MATRIX_SIZE-1)*(_i+1);

}

for (var i=1;i<=(MATRIX_SIZE-AMOUNT_TO_WIN);i++) {

var n=2+((i-1)*4);

DIAG[n+0]=new Array();

DIAG[n+1]=new Array();

DIAG[n+2]=new Array();

DIAG[n+3]=new Array();

for (var j=1;j<=(MATRIX_SIZE-i);j++) {

DIAG[n+0][j-1]=(MATRIX_SIZE+1)*(j-1)+i;

DIAG[n+1][j-1]=(MATRIX_SIZE+1)*(j-1)+(i*MATRIX_SIZE);

DIAG[n+2][j-1]=(MATRIX_SIZE-1)*(j)-i;

DIAG[n+3][j-1]=DIAG[n+2][j-1]+(MATRIX_SIZE+1)*(i);

}

}


for(var i=0;i<MATRIX_SIZE;i++) {

ROWS[i]=new Array();

COLS[i]=new Array();

for (var j=0;j<MATRIX_SIZE;j++) {

ROWS[i][j]=i*MATRIX_SIZE+j;

COLS[i][j]=i+j*MATRIX_SIZE;

}

}


//////////////////////////////


function setPlayers(_p,_c) {

PLAYER=document.table1.pis.value=_p;

COMPUTER=document.table1.cis.value=_c;

resetBoard();

if(COMPUTER=="X") {

computerMove();

}

}


var GAMEOVER = false;


function clicked(_s) {

if(_s.value!=BLANK || GAMEOVER) return;

_s.value=PLAYER;

postMoveLogic();

computerMove();

}


function postMoveLogic() {

var _status = gameOver();

if (_status == BLANK) { document.table1.gamestied.value++;GAMEOVER=true; }

if (_status == PLAYER) { document.table1.gameswon.value++;GAMEOVER=true; }

if (_status == COMPUTER) { document.table1.gameslost.value++;GAMEOVER=true; }

}


function resetBoard() {

for (var i=0;i<MATRIX_SIZE;i++) {

for (var j=0;j<MATRIX_SIZE;j++) {

var _a = parseInt(i)*parseInt(MATRIX_SIZE)+parseInt(j);

eval("document.table1.s"+_a+".value=BLANK");

}

}

GAMEOVER=false;

}


function gameOver() {

var _ret = -1;

var spotsTaken=true;

for (var i=0;i<MATRIX_SIZE;i++) {

for (var j=0;j<MATRIX_SIZE;j++) {

var _a = parseInt(i)*parseInt(MATRIX_SIZE)+parseInt(j);

var _b = eval("document.table1.s"+_a+".value");

eval("var _s"+_a+"='"+_b+"'");

if(eval("_s"+_a)==BLANK) {

spotsTaken=false;

}

}

}


if(spotsTaken) return (BLANK);

for(var i=0;i<MATRIX_SIZE;i++) {

if (AmountInARow(ROWS[i])) return (whoHasWon);

if (AmountInARow(COLS[i])) return (whoHasWon);

}

for(var i=0;i<DIAG.length;i++) {

if(AmountInARow(DIAG[i])) return (whoHasWon);

}

return (_ret);

}


function allTheseMatch(_v) {

var _ret = true;

for(var i=1;i<_v.length;i++) {

var _a=eval("document.table1.s"+_v[i-1]+".value");

var _b=eval("document.table1.s"+_v[i]+".value");

if (_a != _b) _ret = false;

}

return (_ret);

}


var OneAwaySpot=-1;


function oneFromWin(_who,_a) {

for(var i=0;i<(_a.length-AMOUNT_TO_WIN+1);i++) {

var _newA = new Array();

for (var j=0;j<AMOUNT_TO_WIN;j++) {

_newA[j]=_a[i+j];

}

if(oneAway(_who,_newA)) {return true;}

}

}


var whoHasWon=-1;

function AmountInARow(_a) {

whoHasWon=-1;

for(var i=0;i<(_a.length-AMOUNT_TO_WIN+1);i++) {

var _newA = new Array();

for (j=0;j<AMOUNT_TO_WIN;j++) {

var _TEMP = parseInt(i)+parseInt(j);

_newA[j]=eval("document.table1.s"+_a[_TEMP]+".value");

}

if (_newA[0]!=BLANK && arrayIsEqual(_newA)) {

whoHasWon = _newA[0];

return true;

}

}

return false;

}


function oneAway(_who,_a) {

OneAwaySpot=-1;

var _ret = false;

var _aTemp = new Array();

for (var i=0;i<_a.length;i++) {

var _y = eval("document.table1.s"+_a[i]+".value");

if (_y !=BLANK) {

_aTemp[_aTemp.length?_aTemp.length:0]=_a[i];

} else {

OneAwaySpot = _a[i];

}

}

if (_aTemp.length && _aTemp.length == _a.length-1) {

_ret = true;

var _latchValue = eval("document.table1.s"+_aTemp[0]+".value");

for (var i=1;i<_aTemp.length;i++) {

var _y = eval("document.table1.s"+_aTemp[i]+".value");

if(_latchValue != _y || _y != _who) {

_ret = false;

}

}

}

return (_ret);

}


function determineComputerMove() {

var firstMove=true;

for(var i=0;i<MATRIX_SIZE;i++) {

for (var j=0;j<MATRIX_SIZE;j++) {

var _a=parseInt(i)*parseInt(MATRIX_SIZE)+parseInt(j);

var _b=eval("document.table1.s"+_a+".value");

eval("var _s"+_a+"='"+_b+"'");

if(eval("_s"+_a) !=BLANK)

firstMove = false;

}

}

if (firstMove && (MATRIX_SIZE%2==1)) return (MATRIX_SIZE*MATRIX_SIZE-1)/2;

for(var i=0;i<MATRIX_SIZE;i++) {

if(oneFromWin(COMPUTER,ROWS[i])) return (OneAwaySpot);

if(oneFromWin(COMPUTER,COLS[i])) return (OneAwaySpot);

}

for(var i=0;i<DIAG.length;i++) {

if(oneFromWin(COMPUTER,DIAG[i])) return (OneAwaySpot);

}

for(var i=0;i<MATRIX_SIZE;i++) {

if(oneFromWin(PLAYER,ROWS[i])) return (OneAwaySpot);

if(oneFromWin(PLAYER,COLS[i])) return (OneAwaySpot);

}

for(var i=0;i<DIAG.length;i++) {

if(oneFromWin(PLAYER,DIAG[i])) return (OneAwaySpot);

}

var _spot = Math.round(Math.random()*(MATRIX_SIZE*MATRIX_SIZE-1));

while(eval("_s"+_spot) !=BLANK) {

_spot=(++_spot)%(MATRIX_SIZE*MATRIX_SIZE);

}

return (_spot);

}


function computerMove() {

if(GAMEOVER) return;

var _spot = determineComputerMove();

eval("document.table1.s"+_spot+".value=COMPUTER");

postMoveLogic();

}


function arrayIsEqual(_a) {

var _first=_a[0];

for(var i=1;i<_a.length;i++) {

if(_first != _a[i]) { return false; }

}

return true;

}


function isEqual() {

var _ret = true;

for(var i=1;i<arguments.length;i++) {

if(arguments[i-1]!=arguments[i]) _ret = false;

}

return (_ret);

}


</script>


</body>

</html>

 تاريخ : سه شنبه 28 آذر 1391برچسب:, | 23:15 | نویسنده : اميرعلى

 

 
   

قالب وبلاگ شماره 40


تاريخ : سه شنبه 28 آذر 1391برچسب:, | 23:13 | نویسنده : اميرعلى
 
قالب وبلاگ شماره 33


تاريخ : سه شنبه 28 آذر 1391برچسب:, | 22:54 | نویسنده : اميرعلى

 توظيح:فقط بايد به جاى آدرس عكس هاى يك و دو و سه و چهار آدرس عكس هايى را كه ميخواهيد بگذاريد(عكس ها را آپلود كنيد و آدرسش را در آن جا بنويسيد)

اينم كد:

<!--Best Codes By WwW.Javacode.loxblog.com\Please Dont Delete this Line-->


<HEAD>


<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

N = (document.all) ? 0 : 1;

var ob;

function MD(e) {

if (N) {

ob = document.layers[e.target.name];

X=e.x;

Y=e.y;

return false;

}

else {

ob = event.srcElement.parentElement.style;

X=event.offsetX;

Y=event.offsetY;

   }

}

function MM(e) {

if (ob) {

if (N) {

ob.moveTo((e.pageX-X), (e.pageY-Y));

}

else {

ob.pixelLeft = event.clientX-X + document.body.scrollLeft;

ob.pixelTop = event.clientY-Y + document.body.scrollTop;

return false;

      }

   }

}

function MU() {

ob = null;

}


if (N) {

document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN | Event.MOUSEMOVE | Event.MOUSEUP);

}

document.onmousedown = MD;

document.onmousemove = MM;

document.onmouseup = MU;

//  End -->

</script>

</HEAD>


<!-- Copy this into body of your webpage -->


<div id="s" style="position:absolute;left:50;top:300;">

<img src="---------------عكس اول----------" name="s" width="32" height="32">

</div>


<div id="d" style="position:absolute;left:50;top:350;">

<img src="---------------عكس دوم----------" name="d" width="32" height="32">

</div>


<div id="c" style="position:absolute;left:100;top:300;">

<img src="---------------عكس سوم----------" name="c" width="32" height="32">

</div>


<div id="h" style="position:absolute;left:100;top:350;">

<img src="---------------عكس چهارم----------" name="h" width="31" height="29">

</div>


<!--Best Codes By WwW.Javacode.loxblog.com\Please Dont Delete this Line-->

 

 

 


 

 تاريخ : سه شنبه 28 آذر 1391برچسب:, | 22:28 | نویسنده : اميرعلى

 توظيح:فقط شما بايد عنوان سايت من يعنى:جديد ترين كد هاى جاوا را پاك كنيد و به جاى آن چيزى را كه ميخواهيد بنويسيد

اينم كد:

<!--Best Codes By WwW.Javacode.loxblog.com\Please Dont Delete this Line-->

<Font Face=tahoma size=2>

<HEAD>


<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

function VersionCheck() {

var x = navigator.appVersion;

y = x.substring(0,4);

if (y>=4) setVariables();moveOB();

}


function setVariables() {

if (navigator.appName == "Netscape") {

h=".left=";v=".top=";dS="document.";sD="";

}

else{

h=".pixelLeft=";v=".pixelTop=";dS="";sD=".style";

}

objectX="object11"

XX=-70;

YY=-70;

OB=11;

}


function setObject(a) {

objectX="object"+a;

OB=a;

XX=eval("xpos"+a);

YY=eval("ypos"+a);

}


function getObject() {

if (isNav) document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);

}


function releaseObject() {

if (isNav) document.releaseEvents(Event.MOUSEMOVE);

check="no";

objectX="object11";

document.close();

}


function moveOB() {

eval(dS + objectX + sD + h + Xpos);

eval(dS + objectX + sD + v + Ypos);

}


var isNav = (navigator.appName.indexOf("Netscape") !=-1);

var isIE = (navigator.appName.indexOf("Microsoft") !=-1);

nsValue=(document.layers);

check="no";

function MoveHandler(e) {

Xpos = (isIE) ? event.clientX : e.pageX;

Ypos = (nsValue) ? e.pageY : event.clientY;

if (check=="no") {

diffX=XX-Xpos;

diffY=YY-Ypos;

check="yes";

if (objectX=="object11") check="no";

}

Xpos+=diffX;

Ypos+=diffY;

if (OB=="1") xpos1=Xpos,ypos1=Ypos;

moveOB();

}

if (isNav) {

document.captureEvents(Event.CLICK);

document.captureEvents(Event.DBLCLICK);

}

xpos1=50;  // make this the left pixel value for object1 below

ypos1=50;  // make this the top pixel value for object1 below

xpos11 = -50;

ypos11 = -50;

Xpos=5;

Ypos=5;

document.onmousemove = MoveHandler;

document.onclick = getObject;

document.ondblclick = releaseObject;

//  End -->

</script>

</HEAD><BODY OnLoad="VersionCheck()">

<b>روى دكمه تكان دادن منو كليك كنيد و موس را حركت دهيد<br>

 it up and Double Click to drop</b>

<br>

<div id="object1" style="position:absolute; visibility:show; left:50px; top:50px; z-index:2">

<table border=1 cellpadding=5>

<tr>

<td bgcolor="#eeeeee"><a href="javascript:void(0)" onmousedown="setObject(1)">تكان دادن منو</a></td>

</tr>

<tr>

<td>

<br>

<A HREF="javascript:void(0)">جديد ترين كد هاى جاوا</A><br>

<A HREF="javascript:void(0)">كليك كنيد</a><br>

<A HREF="javascript:void(0)">كليك كنيد</a>

</td>

</tr>

</table>

</div>

<div id="object11" style="position:absolute; visibility:show; left:-70px; top:-70px; z-index:2">

</div></font>


<!--Best Codes By WwW.Javacode.loxblog.com\Please Dont Delete this Line-->

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ : سه شنبه 28 آذر 1391برچسب:, | 22:26 | نویسنده : اميرعلى

 اينم كد:

<!--Best Codes By WwW.Javacode.loxblog.com\Please Dont Delete this Line-->


<center>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

monthnames = new Array(

"January",

"Februrary",

"March",

"April",

"May",

"June",

"July",

"August",

"September",

"October",

"November",

"Decemeber");

var linkcount=0;

function addlink(month, day, href) {

var entry = new Array(3);

entry[0] = month;

entry[1] = day;

entry[2] = href;

this[linkcount++] = entry;

}

Array.prototype.addlink = addlink;

linkdays = new Array();

monthdays = new Array(12);

monthdays[0]=31;

monthdays[1]=28;

monthdays[2]=31;

monthdays[3]=30;

monthdays[4]=31;

monthdays[5]=30;

monthdays[6]=31;

monthdays[7]=31;

monthdays[8]=30;

monthdays[9]=31;

monthdays[10]=30;

monthdays[11]=31;

todayDate=new Date();

thisday=todayDate.getDay();

thismonth=todayDate.getMonth();

thisdate=todayDate.getDate();

thisyear=todayDate.getYear();

thisyear = thisyear % 100;

thisyear = ((thisyear < 50) ? (2000 + thisyear) : (1900 + thisyear));

if (((thisyear % 4 == 0) 

&& !(thisyear % 100 == 0))

||(thisyear % 400 == 0)) monthdays[1]++;

startspaces=thisdate;

while (startspaces > 7) startspaces-=7;

startspaces = thisday - startspaces + 1;

if (startspaces < 0) startspaces+=7;

document.write("<table border=1 bgcolor=silver ");

document.write("bordercolor=black><font color=black>");

document.write("<tr><td colspan=7><center><strong>" 

+ monthnames[thismonth] + " " + thisyear 

+ "</strong></center></font></td></tr>");

document.write("<tr>");

document.write("<td align=center>Su</td>");

document.write("<td align=center>M</td>");

document.write("<td align=center>Tu</td>");

document.write("<td align=center>W</td>");

document.write("<td align=center>Th</td>");

document.write("<td align=center>F</td>");

document.write("<td align=center>Sa</td>"); 

document.write("</tr>");

document.write("<tr>");

for (s=0;s<startspaces;s++) {

document.write("<td> </td>");

}

count=1;

while (count <= monthdays[thismonth]) {

for (b = startspaces;b<7;b++) {

linktrue=false;

document.write("<td>");

for (c=0;c<linkdays.length;c++) {

if (linkdays[c] != null) {

if ((linkdays[c][0]==thismonth + 1) && (linkdays[c][1]==count)) {

document.write("<a href=\"" + linkdays[c][2] + "\">");

linktrue=true;

      }

   }

}

if (count==thisdate) {

document.write("<font color='FF0000'><strong>");

}

if (count <= monthdays[thismonth]) {

document.write(count);

}

else {

document.write(" ");

}

if (count==thisdate) {

document.write("</strong></font>");

}

if (linktrue)

document.write("</a>");

document.write("</td>");

count++;

}

document.write("</tr>");

document.write("<tr>");

startspaces=0;

}

document.write("</table></p>");

// End -->

</SCRIPT>

</CENTER><!--Best Codes By WwW.Javacode.loxblog.com\Please Dont Delete this Line-->

 

 صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد

  • دانلود فیلم